•                                nov              YES